Duke u ngarkuar...
2021-12-09

Opinion Ligjor Rreth Nenit 54 (LFK)

Ky opinion ligjor është përgaditur që të shërbejë si argumentim ligjor në lidhje me interpretimin e nenit 54 dhe  kërkesën e INJECT që ai nen të rikthehet në Kodin Civil. Grupi punues i Projekt-Kodit Civil, në draftin e tyre e ka larguar tërësisht nenin 54 nga drafti i Kodit Civil. Konsiderojmë se neni 54 nuk duhet të largohet dhe se arsyetimi i Projekt-Kodit Civil i dhënë në diskutimet në grupe punuese se ky nen ka qenë baza ligjore për vlerësimin e kontributit të amvisërisë në formë monetare, nuk është i qëndrueshëm.

Dokumente të bashkangjitura

[1] SHQ - Opinioni ligjor Art 54 Kerkesa Gjykate Supreme INJECT.pdf