Duke u ngarkuar...
2021-12-20

Zyrtare/ë për Marrëdhënje me Publikun dhe Media

Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi-INJECT, u krijua për të fuqizuar ligjërisht gratë dhe për të avokuar tek institucionet për mbrojtjen e të drejtave sociale, ekonomike dhe kulturore të grave. Sundimi i ligjit, llogaridhënia, transparenca, ngritja e kapaciteteve të institucioneve të rendit dhe ligjit, respektimi i të drejtave të njeriut, fuqizimi i grupeve të margjinalizuara dhe ngritja e vetëdijes sociale, janë fushat ku ne kontribuojmë për të arritur vizionin tonë. INJECT u themelua në vitin 2018.

 

INJECT po kërkon Zyrtare/ë për Marrëdhënje me Publikun dhe Media për t’u bashkuar në ekipin tonë.

Për të qenë i suksesshëm në këtë rol, duhet të jeni dikush që ka përvojë në këtë fushë s’paku 3 vite. Ju gjithashtu duhet të jeni komunikues i jashtëzakonshëm në të gjitha nivelet dhe të keni aftësi të shkëlqyera organizative.

Përgjegjësitë kryesore përfshijnë:

 • Planifikon, zhvillon dhe implementon strategjitë e PR;
 • Zhvillon marrëdhënje dhe rrjete të forta me kolegë të fushës së njejtë dhe media dhe përgjigjet ndaj kërkesave të mediave dhe organizatave tjera;
 • Monitoron mediat, përfshirë gazetat, lajmet, portalet dhe rrjetet sociale etj;
 • Hulumton, shkruan dhe shpërndan komunikata për media;
 • Mbledhë dhe analizon paraqitjet në media;
 • Shkruan dhe editon buletinet, fjalimet, artikujt dhe dhe raporte tjera;
 • Përgatitë dhe mbikqyrë prodhimin e broshurave promovuese, buletineve për anëtarë dhe qytetarë, videove promocionale, fotografive etj;
 • Organizon evente (si konferenca për shtyp, ditë të dyerve të hapura, takime me anëtarë dhe evente tjera), cakton folësit dhe kërkon mundësi financimi apo sponzorimi;
 • Mirëmban dhe freskon informatat në webfaqe të organizatës;
 • Menaxhon dhe freskon informata dhe angazhohet me përdoruesit në rrjete sociale si LinkeIN, FB, Instagram apo twitter;
 • Përgatitja e njoftimeve për shtyp, fjalimet kryesore dhe materialet promovuese;
 • Detyra të tjera të caktuara nga Drejtorja Ekzekutive për nevoja të organizatës.

 

Të keni:

 • S’paku 3 vite përvojë pune në fushë;
 • aftësi të komunikimit verbal dhe me shkrim në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • aftësi për të menaxhuar disa detyra ose kërkesa njëkohësisht;
 • aftësitë në organizim dhe menaxhim të kohës, i/e vëmendshëm/e në detaje;
 • të ketë kurse dhe çertifikata apo diploma që janë të vlefshme për rolin;
 • të ketë aftësi teknike Microsoft Word, Excel, njohuri pune të Google Docs, Mailchimp, webfaqe, rrjete sociale.

 

Na dërgoni:

 • CV
 • letër motivuese,
 • referenca,
 • çertifitaka,
 • diploma.

 

Apliko përmes email: info@inject-ks.org me subject: Aplikim për Zyrtare për Marrëdhenje me Publikun

Afati i fundit për aplikim është 31 dhjetor 2021.

Ju lutemi vini re:

Do të kontaktohen vetëm kandidatët që kalojnë në listën e ngushtë.