Duke u ngarkuar...
2021-09-03

Kërkesë për ofertë për mirëmbatje të wefaqes

Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi-INJECT, kërkon të angazhojë një kompani e cila do të merret me mirëmbajtjen e webfaqes, shtimin e kategorive dhe editimin.

Detyrat e ofertuesit:

 • Programimi në tri gjuhë: shqipe, serbe dhe angleze.
 • Editimi i pjesës administruese, ku bëhet shtimi apo fshirja e përmbajtjes.
 • Trajnimi i stafit për publikimin e materialit.
 • E-mail pa limit, me domain të organizatës.
 • Migrimin e materialeve në kategoritë dhe nën-kategoritë përkatëse.
 • Adaptimi i faqes për shfrytëzuesit nga telefoni; duhet të ketë madhësi dhe të kodohet për ndërveprim të lehtë në një pajisje celulare; teksti lehtë i lexueshem, e lehtë për të pasur qasje në butona, dhe lidhjet të jenë mjaftueshëm të mëdha për tu klikuar.
 • Hostingu i faqes.
 • Në rast të shkëputjes së kontratës, të mundësohet kalimi i hostingut në pronësi të organizatës, pa pagesë.
 • Backup dy herë deri me 31.05.2022.
 • Përditësimi i programimit, updates kur është e nëvojshme për siguri më të lartë.
 • Rregullimet e problemeve teknike në rast të ndonjë problemi.
 • Kalkulator për filtrimin e të dhënave.

Vërejtje: Sipas Ligjit 03 / L-037 të TVSH-së, Udhëzimit Administrativ 03/2015 dhe Shpjegimit Publik 04/2016; ofertat duhet të dërgohen pa TVSH. INJECT do t’ju dërgojë dokumentin për lirim nga TVSH përpara marrjes së faturës.

Kushtet e ofertimit:

 • Kopja e çertifikatës së regjistrimit, numri fiskal.
 • Kompania duhet të ketë të paktën një (1) vit përvojë profesionale në këtë fushë;
 • Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur nga kompania ofertuese;  Oferta duhet të dërgohet në format PDF përmes email-it në: info@inject-ks.org;  finance.ks.inject@gmail.com 
 • Me ofertë dërgoni edhe disa shembuj të punës suaj, të dizajnit të webfaqeve. 
 • Afati i fundit për dorëzimin e ofertës është data 12.09.2021.
 • Çdo ofertë që dërgohet pas afatit të përcaktuar më lartë apo nuk ndjek udhëzimet e cekura nuk do të merret parasysh.
 • Kontrata me kompaninë fituese deri me 31.05.2022 me mundësi vazhdimi.

Kushtet e përgjithshme

INJECT e rezervon të drejtën të refuzojë ndonjë ose të gjitha ofertat e pranuara. Vendimi final nuk do të bëhet përderisa nuk kompletohen të gjitha procedurat interne të INJECT. Ofertat do të vlerësohen nga Komisioni për Vlerësim i Prokurimit të INJECT në momentin e mbylljes së procesit.

Me rëndësi:

Kriteret e vlerësimit bazohen në përvojën e punës së kompanisë, referencat e punës, kualitetin e punës paraprake si dhe oferta financiare. Kriteri i dhënies së kontratës: operator përgjegjës, çmimi më i ulët për kualitetin më të mirë.

Ju lutemi që në email-aplikim, në subject të shënoni: Ofertë për mirëmbatje të webfaqes.

Initiative for Justice and Equality – INJECT

Rr. Shaban Palluzha nr.3, 10 000 Prishtina, Kosovo

Mob: + 383 44 600 530

Email: info@inject-ks.org

Web: www.Inject-ks.org