Duke u ngarkuar...
2020-11-11

Sigurimi i qasjes të grave në drejtësi përmes rritjes së reagimit institucional, UNMIK 2020-2021

Sigurimi i qasjes të grave në drejtësi përmes rritjes së reagimit institucional, UNMIK 2020-2021. Aktivitetet e projektit përfshinin ngritjen e vetëdijes për kornizën ligjore dhe procedurat për të drejtat pronësore martesore, nxitjen e aktivizmit, avokimin për llogaridhënien e institucioneve. Janë organizuar trajnime për gjyqtarë dhe prokurorë.