Duke u ngarkuar...
2020-11-11

Grant Institucional për punën tonë në ndryshimin e praktikës ligjore, European Endowment for Democracy 2020-2021

Grant Institucional për punën tonë në ndryshimin e praktikës ligjore, European Endowment for Democracy 2020-2021 Granti ka ofruar mbështetje thelbësore institucionale dhe infrastrukturore për Iniciativën për organizatën. Projekti ka synuar të fuqizojë gratë që të kërkojnë të drejtat e tyre nga sistemi i drejtësisë në Kosovë dhe të punojnë drejt ndryshimit të mendësisë patriarkale të trashëguar në sistem. Në kuadër të këtij granti, aktivitetet kryesore janë: sigurimi i mbështetjes ligjore për gratë që kontaktojnë INJECT, takim avokimi me zyrtarë nga institucionet e sundimit të ligjit, Fuqizimi i Grave përmes trajnimeve dhe punëtorive Rritja e ndërgjegjësimit (fushatë në mediat sociale).