Duke u ngarkuar...
2021-01-05

Dhuna ekonomike shkel të drejtën bazë të njeriut për pronë, 2021

Dhuna ekonomike shkel të drejtën bazë të njeriut për pronë, 2021. Me këtë projekt ne kemi ofruar edukim ligjor për grate në disa komuna dhe kemi kryer një hulumtim për dhunën ekonomike që është dërguar në Komisionin për të Drejtat e Njeriut me qëllim të avokimit për rregullimin e duhur të dhunës ekonomike në Ligjin për Mbrojtjen nga Dhuna.