Duke u ngarkuar...
2022-05-23

Dëgjimi i dëshmitarëve në prani të njëri tjetrit

Dëgjimi i dëshmitarëve në prani të njëri tjetrit

 

Rasti: Padi për vërtetimin e pronësisë

 

Ndonëse me Ligjin për Procedurën Kontestimore është e paraparë që gjyqtari i çështjes gjatë zhvillimit të procedurës gjyqësore në procedurën e dëgjimit të dëshmitarëve, dëgjimit e dëshmitarëve e bënë veç e veç.

"Dëshmitarët dëgjohen veç e veç dhe pa praninë e dëshmitarëve që do të dëgjohen më vonë. Dëshmitari ka për detyrë që përgjigjet t’i japë gojarisht", thuhet në nenin 374 të Ligjit për Procedurën Kontestimore[1].

Dëgjimi i dëshmitarëve në këtë proces gjyqësor është bërë në praninë e njëri tjetrit dhe në shkelje të nenit 374 të Ligjit të Procedurës Kontestimore.

 

 

 

 

 

Vëmendje:

*Nga rastet e analizuara më sipër, qëllimisht nuk janë publikuar të dhënat personale si identiteti i palëve në procedurë apo çfarëdo e dhëne tjetër që do të mund të centronte privatësinë e palëve. Të gjitha këto raste dhe të dhëna janë të njohura për INJECT, por duke pasur parasysh ndjeshmërinë e rasteve të monitoruara, INJECT zotohet në mbrojtjen e privatësisë së palëve, në këtë rast të viktimave të dhunës në familje.

*Ky artikull është realizuar në kuadër të projektit: Ensuring Women's property rights through institutional capacity building in Kosovo, përkrahur nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë - UNMIK, mirëpo gjetjet e raportit nuk paraqesin domosdoshmërisht qëndrimet e UNMIK.

 

[1]Ligji për Procedurën Kontestimore
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2849